Bästa Tangovänner

 

Medlemmarna i Buenos Aros kallas härmed till extra stämma i syfte att välja ny kassör och en ny suppleant enligt dagordning nedan.

 

Dagordning extra stämma 2015–04–19

Plats: Blåsbogården

Tid: 19:00

§ 1 Val av ordförande för stämman

§ 2 Val av sekreterare för stämman

§ 3 Val av justeringsmän

§ 4 Fastställande av dagordning och godkännande av stämmans utlysning

§ 5 Upprättande av röstlängd (deltagarlista)

§ 6 Val av kassör

§ 7 Val av suppleant

§ 8 Stämmans avslutande

Styrelsen