Årsmöte för Tangoföreningen Buenos Aros utlyses till den 19 februari kl 19.00, och vi håller till på Blåsbogården.

Kom i tid. demokrati går snabbt i vår förening. Och sen blir det dans som vanligt! 

Välkomna!

Kallelse

 

Kallelse

Årsmöte för Tango Buenos Aros den 17 februari 2018 Klockan 18:00

Blåsbogården, Blåsbogatan 3, Västerås

 

 

1. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för mötet

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3. Fastställande av mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Föredragning av verksamhetsberättelsen

6. Godkännande av verksamhetsberättelsen

7. Föredragning av den ekonomiska berättelsen

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

11.Fastställande av medlemsavgift

12.Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

13.Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleanter

14.Val av en revisor och en revisorsuppleant

15.Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande

16.Behandling av inkomna motioner

17.Övrig information

18.Mötets avslutande

Årsredovisning

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Revisionsberättelse

 Budget 2017

Årsmötesprotokoll 2017

 

Nu är det dags att förnya sitt medlemskap i föreningen. Det gör man genom att betala 200 kronor till plusgiro 1 00 65 20-9 och skriv in namn och adress. Välkomna med! Om man vill vara med lite mer och fixa saker tillsammans med kompisarna i föreningen så går det också bra, prata med någon av föreningens gamla rävar så hittar vi en trevlig uppgift för dig.