Årsmöte 10 mars

Årsmöte 10 mars på Blåsbogården

Tango Buenos Aros årsmöte hålls på Blåsbogården kl 19 den 10 mars. Efter årsmötet dansar vi tillsammans till DJ Arnaldo. Årmöteshandlingar hittar du under Medlemsinfo i rutan Dokument.

Dagordning

 1. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fastställande av mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen.
 7. Föredragning av den ekonomiska berättelsen.
 8. Föredragning av revisionsberättelsen.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 11. Fastställande av medlemsavgift.
 12. Fastställande av budget förkommande verksamhetsår.
 13. Val av styrelses föreningsordförande, övriga ledamöter samt suppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
 16. Behandling av inkomna motioner
 17. Övrig information

Nyheter till din mejl

Få nyheter om danser, kurser och mycket mer direkt till din mejl från hos i Tango Buenos Aros.