Stadgar för Buenos Aros

Antagna vid årsmöte 17 /1 1998

A. Tango Buenos Aros är en ideell förening med syfte att:

 1. bereda tillfällen för föreningens medlemmar att dansa rioplatensisk tango
 2.  verka för spridning och fördjupning av intresse för och kunskap om rioplatensisk tango och dess kultur.

 

B. Medlemskap

 1. Medlem kan var och en bli som godtar föreningens stadgar och syfte, samt är villig att verka i dess anda
 2. Medlem betalar medlemsavgift var storlek bestäms av årsmötet
 3. Medlem som åsidosätter sina skyldigheter gentemot föreningen kan uteslutas ur föreningen av årsmötet. Beslut om uteslutning får ej fattas förrän medlem fått tillfälle att yttra sig.

 

C. Föreningens organ

 1. Föreningens organ är årsmöte, styrelse samt extra möte.
 2. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst. 

 

D. Årsmötet

 1. Årsmötet är föreningens beslutande organ.
 2. Årsmötet ska hållas årligen, senast i mars månad.
 3. Kallelse till årsmötet ska vara medlemmar tillhanda minst två veckor innan årsmötet.
 4. Årsredovisning och revisionsberättelse ska vara medlemmar tillhanda minst två veckor innan årsmötet. Medlemmarna får av säkerhetsskäl icke undertecknade handlingar, vid årsmötet ska kompletta, undertecknade handlingar finnas att bevittna. (reviderad 2001.05.19 och 2012.02.12) 
 5. Motioner ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet. Vid årsmötet skall endast korrekt inlämnade motioner behandlas.
 6. Beslut om stadgeändring fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie, med minst två månader mellan mötena.
 7. Protokoll från årsmötet ska vara tillgängligt för medlemmar senast fyra veckor efter mötet.
 8. Beslut om föreningens uppläsande kräver minst ½ majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie, med minst två månader mellan mötena. Vid föreningens upplösning ska föreningens tillgångar i första hand tillfalla ett ”Tangons riksförbund i Sverige” om sådan finnes, i andra hand Västerås stads kulturnämnd, såvida inte årsmötet beslutar annat.

 

E. Extra årsmöte

 1. Extra årsmöte kan begäras av styrelsen, revisorerna eller en tredjedel (dock minst 10) av medlemmarna.
 2. Kallelse med dagordning ska vara tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före det extra årsmötet.
 3. Protokoll från årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor efter mötet.
 4. Extra årsmötet kan endast behandla de frågor som finns på dagordningen.
 5. Dagordningen för extra årsmötet skall uppta, förutom de ärenden som gett upphov till det extra mötet, punkterna 1, 2, 3, 4 under F.

 

F. Dagordning på årsmöte 

 1. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fastställande av mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen.
 7. Föredragning av den ekonomiska berättelsen.
 8. Föredragning av revisionsberättelsen.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 11. Fastställande av medlemsavgift.
 12. Fastställande av budget förkommande verksamhetsår.
 13. Val av styrelses föreningsordförande, övriga ledamöter samt suppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
 16. Behandling av inkomna motioner
 17. Övrig information

 

G. Styrelse

 1. Styrelsen är föreningens verkställande organ med ansvar för föreningens förvaltning mellan årsstämmorna.
 2. Styrelsen ska tillse att verksamheten bedrivs enligt fastställda mål och stadgar, samt verkställa av årsmötet fastställda beslut.
 3. Styrelsen ska planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, samt ansvara för och förvalta dess tillgångar.
 4. Styrelsen består av ordförande och minst två ordinarie ledamöter samt två suppelanter.
 5. Avgår vald styrelse under pågående mandatperiod, inträder suppleant i den turordning som anges av årsmötetsprotokollet. Ersättandet gäller fram till följande årsmöte.
 6. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
 7. Föreningens firma tecknas av två av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig.

 

Supplement

Föreningens anda Föreningens anda är öppen och generös.

Tango Buenos Aros är en förening där stor vikt läggs vid ett socialt ansvar inom föreningen. En förutsättning för föreningens fortlevnad är att nya medlemmar känner sig välkomna och inlemmade som fullvärdiga medlemmar. Detta innebär att de mer erfarna och kunniga medlemmarna tar ett ansvar för inte bara sitt eget dansande utan också för de mindre erfarnas. Ansvarstagandet kan ta sig uttryck i ett medvetet ”alla dansar med alla” eller i en aktiv instruktörsroll.

Detta blir alltmer viktigt ju större föreningen blir, och det kommer an, inte bara på styrelsen utan också på medlemmarna, att ständigt anpassa verksamhetsfonnema efter såväl föreningens kollektiva syfte som medlemmarnas enskildas önskemål.

Tango Buenos Aros stödjer och uppmuntrar sina medlemmar att utveckla sin tango på alla sätt och nivåer:

 • nybörjarkurser
 • fortsättarkurser
 • practicas med ”allmän” medlemsdans
 • dans med fast partner
 • uppvisningsdans
 • milongas
 • externa kurser
 • musicerande


Arbetssätt

Utvecklingen från kamratkrets till förening gör att den ursprungliga intimiteten riskerar att gå förlorad. För att motverka detta, bör arbetssättet inom föreningen vara så platt så möjligt, utan hierarkiska klättringar. Medlemmar ska ha möjlighet att, allt efter eget intresse, delta i arbetsgrupper dit ansvaret så lång möjligt är delegerat.

Valberedningen bör i sitt förslag till styrelse beakta:

 • Jämn fördelning mellan latinamerikaner/ europeer, kvinnor/män, nybörjare/erfarna.
 • Suppleant från nybörjargruppen